Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Základní škola a Mateřská škola Újezd, okres Zlín,

příspěvková organizace

 

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MATEŘSKOU ŠKOLU

 

 

Sbírka zákonů č.561/2004 – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §30, 21, 22.

 

Školní řád je veden pod číslem jednacím MŠ 282/15

 

§ 33 Cíle předškolního vzdělávání:

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnost dítěte předškolního věku, podílí se

na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních

životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

§ 34: Organizace předškolního vzdělávání:

 

 1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let.
 2. Ředitel mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
 3. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce.
 4. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
 5. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem.
 6. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře pro děti

      a dorost.

 1. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

 

Dítě má právo:

 • na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho dovedností
 • na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi
 • na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví
 • užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství
 • na zvláštní péči a výchovu v případě postižení

 

Rodiče mají právo

 

 • na informovanost o vzdělávání dítěte
 • vyjadřování se ke všem rozhodnutím
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • informovanost a poradenství

 

 

Rodiče jsou povinni:

 • zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy
 • zajistit zdravotní způsobilost
 • omlouvat děti v době jejich nepřítomnosti v MŠ
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • oznamovat MŠ úraz dítěte

 

V případě hrubého porušování školního řádu může být dítěti ukončena docházka do mateřské školy podle §35 školského zákona.

 

 

 

 

 

Organizace provozu mateřské školy

 

 

3. Provoz mateřské školy

 

Po dohodě s rodiči a se zřizovatelem provoz naší mateřské škole začíná v 6,15 hodin a končí 16,15 hodin.

Rodiče přivádějí své dítě do mateřské školy do 7,45 hodin. Po dohodě s p. učitelkou ve třídě mohou své dítě přivést i později. Předají dítě osobně paní učitelce do třídy. Do doby předání za děti odpovídají rodiče! Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo od jiných pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři „Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ“. Odpoledne si pro děti přicházejí osobně od 14,30 hodin do 16,15 hodin. Nemohou-li si rodiče pro děti přijít včas, předáme je dospělé osobě po předložení písemného souhlasu rodičů. Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné.

V případě nevyzvednutí dítěte do ukončení provozní doby mateřské školy bude kontaktován Odbor sociální péče a policie ČR.

V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena zřizovateli. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do školy.

 

Zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě v mateřské škole do 7,45 hodin buď telefonicky, nebo osobně

p. učitelce /tel.577005663/.

Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.

 

 

 

 1. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské

      školy,

b) řídí se školním řádem mateřské školy,

c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi

docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla

slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby

nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto

skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

 

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

-  hlavní vchody mateřské školy jsou uzamčeny. Otevřeny jsou jen po dobu příchodu a odchodu dětí (viz provoz a vnitřní režim školy)

-  zákonní zástupci dítěte jsou povinni předat dítě učitelce ve třídě

-  po celou dobu pobytu dítěte v MŠ zodpovídají za jejich bezpečnost pedagogické pracovnice a to od doby jejich převzetí od zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob až do doby jejich předání zákonným zástupcům nebo jimi pověřeným osobám.

- pověřeným osobám k převzetí dítěte předá učitelka dítě pouze na základě platného „Zmocnění" podepsaného rodiči nebo jiného individuálního písemného pověření doloženého občanským průkazem pověřené osoby

-  rodiče jsou maximálně ohleduplní ke zdravým dětem i k personálu školy.

-  učitelka převezme od rodičů pouze dítě zdravé, bez viditelných příznaků onemocnění (např. zánětu spojivek, vyrážky, rýmy, kašle, průjmu...).

-  během pobytu ve školce dětem nebudou podávány žádné léky (oční kapky, nosní kapky atd.) s výjimkou indikace léčiv lékařem u chronicky nemocných dětí

-  v případě, že se během pobytu dítěte v MŠ projeví příznak choroby, ihned informuje telefonicky rodiče a postižené dítě izoluje od kolektivu ostatních dětí

-  při nástupu do MŠ předají učitelce písemné potvrzení o bezinfekčnosti dítěte

-  učitelka má právo požadovat od rodičů lékařské potvrzení po ukončení nemoci a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu. Pedagogický pracovník může, pokud má podezření, že dítě není zdravé požádat zákonného zástupce, o doložení zdravotní způsobilosti dítěte k docházce do MŠ.

-  učitelka pracuje ve třídě s maximálně 24 dětmi, na základě výjimky s 28 dětmi

-   mimo území mateřské školy odpovídá učitelka za bezpečnost

-20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších 3 let,

-nejméně 12 dětí, nejvíce 19 dětí pokud jsou ve třídě zařazeny děti se zdravotním postižením

-  při specifických činnostech mimo MŠ (plavání, výlet, divadlo, koncert) a vyšším počtu dětí nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí, určí ředitelka další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (paní školnici nebo paní uklízečku)

-  učitelka nikdy nenechává děti samotné – bez dozoru!

-  V případě, že musí ze závažného důvodu odejít, zajistí dohled jiné pracovnice mateřské školy

-  učitelka vede děti po celou dobu jejich pobytu v MŠ k tomu, aby dodržovaly stanovená pravidla bezpečnosti ve třídě i přilehlých místnostech (hrát si klidně, předcházet konfliktům, nenosit do MŠ nebezpečné předměty, opatrné zacházení s nůžkami a špičatými pomůckami)

- při pobytu na školní zahradě zajišťuje učitelka dohled dětí na skluzavkách, nedovolí jim samostatné vzdálení se do prostor zahrady, kde na ně nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled

-  při vycházkách učí učitelka děti chodit v útvaru vždy tak, aby měla přehled o všech dětech, seznamuje je s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě, v dopravních prostředcích

- učitelka, případně chůva velmi dbá na správný a bezpečný výběr hraček a činností u dvouletých dětí jak v prostorách MŠ, tak při pobytu venku

-  děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazu. V případě úrazu dítěte obdrží zákonný zástupce dítěte vyplněný formulář k čerpání pojistné události

-  každý, i drobný úraz zaznamená učitelka, která provede prvotní ošetření, do knihy úrazů

-  učitelka uvědomí o úrazu rodiče dítěte

-  v případě úrazu, kde je nutné lékařské ošetření, zajistí toto ihned učitelka spolu s informací zákonných zástupců dítěte a ředitelky školy. Zapíše toto ihned do knihy úrazů a sepíše Protokol o úrazu – 3x:

-   1x předá zákonným zástupcům dítěte

     1x zůstává na škole

     1x pro pojišťovnu

-  Děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla, se kterými jsou seznámeny

na začátku školního roku a jsou jim průběžně připomínána.

-  Rodiče odpovídají za bezpečnost věcí vnesených dětmi do MŠ (vyloučí ostré

předměty, hračky typu – meče, pušky atd., léky). Učitelky nejsou povinny kontrolovat

obsah skříněk v šatnách.

-  Rodiče odpovídají za vhodné oblečení a obutí dětí, připraví do šatny dostatek variabilního oblečení, aby učitelky mohly reagovat na změny počasí a zajistily přiměřené oblečení dětí pro pobyt venku vzhledem k počasí.

-  V letním období zajistí zákonní zástupci dítěti vhodnou pokrývku hlavy, brýle proti slunci, případně opalovací krém s ochranným faktorem.

-  Pokud se koná akce školy ve spolupráci s rodiči a za jejich přítomnosti (např. opékání klobás u ohně na zahradě školy), odpovídají za bezpečnost dětí jejich zákonní

zástupci, v případě odchodu oznámí toto učitelce, aby měla přehled o odchodu dítěte z prostor MŠ.

- Pokud se akce školy koná mimo prostor MŠ, jsou zákonní zástupci povinni seznámit se včas na nástěnce třídy s touto akcí a přivést dítě včas. Není možné ponechat dítě v MŠ provozní pracovnici.

-  Učitelky odpovídají za dodržování pitného režimu po celou dobu pobytu v MŠ

-  Učitelky odpovídají za dodržování hygienických pravidel, přiměřeného větrání, přizpůsobení délky pobytu venku klimatickým podmínkám (mráz, déšť, vítr, sluneční záření). V případě inverze nevycházejí s dětmi ven.

 

 1. Povinná docházka do mateřské školy

 

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

§ 1c

Rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole – děti, které v následujícím školním roce začnou navštěvovat základní školu, nebo děti s odkladem školní docházky.

 

(1) Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně.

 

(2) Ředitel mateřské školy stanoví začátek doby podle odstavce 1 v časovém rozmezí od 7 hodin do 9 hodin a uvede rozsah ve školním řádu.

 

            Omlouvání dětí, pro které docházka do mateřské školy povinná.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 • 4 souvislé hodiny denně
 • Ředitel ZŠ a MŠ Újezd stanovil povinnou dobu od 8.00 do 12.00 hodin

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin /jako u základních a středních škol/.

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou bude probíhat buď písemnou formou, nebo emailovou poštou a tyto omluvenky budou školou zakládány.

 

 

V případě uzavření mateřské školy nebo provozu z důvodu např. výskytu virové pandemie bude pro děti, které mají docházku do MŠ povinnou, uskutečňována distanční výuka. Zde bude taky nutné písemné omlouvání dětí, které se této výuky nezúčastní.

 

 1. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu.

 

Provoz v mateřské škole lze omezit nebo přerušit podle vyhlášky č.14/2005 Sb.MŠMT ČR

o předškolním vzdělávání §3 v měsíci červenci nebo v srpnu, popřípadě v obou měsících.

 

Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané řediteli nejpozději 30 dnů před přerušením nebo omezením provozu zabezpečí zřizovatel školy pobyt dítěte v jiné mateřské škole.

 

Obecní úřad Újezd jako zřizovatel a Základní škola a Mateřská škola Újezd, okres Zlín, příspěvková organizace se dohodli, že podle § 119 školského zákona umožní stravování dětí MŠ a žáků navštěvující ŠD i v době vedlejších prázdnin. 

 

Stravování dětí a žáků bude probíhat za těchto podmínek:

 

 1. Školního stravování se mohou zúčastnit žáci navštěvující mateřskou školu.
 2. Rodič musí své dítě na prázdninový provoz přihlásit vždy minimálně 14 dnů před zahájením prázdnin.
 3. Rodič je povinen uhradit měsíční školné a celotýdenní stravné tak, aby zahájený provoz byl celý týden rentabilní.
 4. Mateřská škola zůstává v provozu i během vedlejších prázdnin pokud je minimální počet závazně přihlášených dětí 10.
 5. Provoz školní jídelny a mateřské školy během hlavních prázdnin řeší dohoda okolních obcí

            / Újezd, Drnovice, Vysoké Pole, Loučka / z roku 2011.

 

 

 

 1. Zacházení s majetkem školy.

 

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

 

 

 

 1. Platby v mateřské škole.

 

Úplata za předškolní vzdělávání je dána vnitřní směrnicí o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy při ZŠ Újezd, okres Zlín, vydané v souladu s § 123,odst.4 zákona 561/2006 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání a v souladu s § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její novely ze dne 9. února 2006.

 

Úplata za předškolní vzdělávání je pro období jednoho měsíce stanovena 250,-Kč.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb.,školský zákon,§35, odst.1d).

 

 1. Prevence patologických jevů u dětí

 

Prevence patologických jevů je rozpracována ve „Školním preventivním programu pro Mateřskou školu Újezd“ – tento dokument je uložen v ředitelně mateřské školy a je na vyžádání rodičům k dispozici.

 

 1. Zajištění bezpečnosti dětí

 

Bezpečnost dětí je zajištěna neustálým dozorem kvalifikovaných učitelek, každoročně proškolovaných v BOZP. Děti se pohybují pouze v bezpečném a jim přizpůsobeném prostředí, nebo v prověřeném prostředí (při pobytu venku). Děti jsou také vedeny k důslednému dodržování dohodnutých pravidel chování, což také vede k zajištění bezpečnosti.

 

Bezpečnost dětí v budově

 

 1. Respektovat a plnit pokyny pedagoga.
 2. Chodit ve třídě, v herně, po chodbách pomalu, nestrkat se navzájem.
 3. Nevylézat na nábytek, nesahat na elektrické zásuvky /kryty!/ a elektrická zařízení.
 4. Nevylézat na okna, stolky, skříňky, parapety.
 5. Opatrnost při pohybu v umývárně a na WC / pozor na mokrou podlahu/.
 6. Správně chodit po schodech – přidržovat se madla, nestrkat se, nepředbíhat, při chůzi ze schodů jít jednotlivě, přidržovat se madla, neskákat z posledního schodu.
 7. Běhat přiměřeně, orientovat se v prostoru.
 8. Neběhat mezi stolečky, s auty jezdit jen na koberci.
 9. Nedávat hračky do úst, do nosu, do uší, nestrkat věci do elektrické zásuvky.
 10. Pozor na horký čaj, polévku.
 11. Nestříkat vodu po podlaze.
 12. Na WC nestoupat na záchodovou mísu, nesedat na umývadla.
 13. Ohlásit každé poranění svoje i kamaráda.

 

Pobyt venku mimo areál školy

 

 1. Bezpodmínečně respektovat a plnit pokyny pedagoga.
 2. Při procházce vesnicí (mimo objekt školy) chodit v zástupu, používat vestičky, terčíky.
 3. Vstupovat do vozovky až pokud nejede žádné auto, rozhlédnout se, čekat na pokyn pedagoga, přecházet přímo, zbytečně se nezdržovat.
 4. Nesbírat žádné pohozené předměty/ injekční stříkačky, sklo, ostré předměty apod. / - upozornit na nález pedagoga.
 5. Neohrožovat se navzájem házením kamenů, nevhodným zacházením s klacíky apod.
 6. Netrhat a nevkládat do úst žádné plody, listy, bobuloviny, houby ani známé jedlé plody.
 7. Nesahat na žádná zvířata ani známá domácí / nebezpečí vztekliny, pokousání, poškrábání /.
 8. Pozor na hrozící nebezpečí od neznámých lidí.
 9. Sledovat učitelku, neodbíhat, znát své jméno, mateřskou školu.
 10. Psy nedráždit, přichází-li pes dítě očichat, nebránit se a vůbec nereagovat, mluvit tichým, klidným hlasem, pokusit se zůstat stát, dokud pes neodejde.

 

 

 

Pobyt na školní zahradě

 

 1. Bezpodmínečně respektovat a plnit pravidla a dohodu při hře a TV činnostech na zahradě, respektovat pokyny pedagoga.
 2. Bezpečně se pohybovat na zahradním zařízení, nestrkat se, používat zařízení pouze k účelu, ke kterému je určeno /dohled pedagoga/.
 3. Nepoužívat klacky, kameny, hračky proti druhému dítěti.
 4. Nedávat do úst písek, neolizovat si ruce.
 5. Přiměřené chování na průlezkách, ostatním zařízení zahrady – nestrkat se apod.
 6. Vyhýbat se houpačkám, nechodit k nim blízko.
 7. Nevstupovat na skluzavku zespoda /nevybíhat na ni v botách/, nejezdit po břiše.
 8. Mít pokrývku hlavy, hodně pít při velkém horku.
 9. Při jízdě na koloběžkách, tříkolkách, odrážedlech, jízdních kolech dbát pokynů učitelky, nestrkat se, nejezdit v protisměru, používat ochrannou přilbu.

 

Cestování autobusem

 

 1. Bezpodmínečně respektovat a dodržovat pokyny pedagoga.
 2. Nastupovat a vystupovat z dopravního prostředku jednotlivě, nestrkat se, nepředbíhat ostatní.
 3. Při jízdě sedět v klidu, opřený o opěradlo, přidržovat se madel.
 4. Sledovat neustále pedagoga.
 5. Pozor na cizí, neznámé lidi.
 6. Nepřibližovat se k okraji nástupiště, dokud dopravní prostředek nezastaví.
 7. Nenastupovat ani nevystupovat, dokud pedagog nedá pokyn.

 

 

 

11.Stravování dětí: Vyhláška č.14/2005 Sb.MŠMT ČR o předškolním stravování

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

 

 

Úplata za školní stravování dětí v MŠ Újezd

 

 

Věková kategorie 3 – 6 let :

 

Celodenní - 44,- Kč :  přesnídávka 11,- Kč, oběd 23,- Kč, svačina 10,- Kč

 

Polodenní – 34,- Kč :  přesnídávka 11,- Kč, oběd 23,- Kč 

 

Věková kategorie 7- 10 let

 

Celodenní51,- Kč :  přesnídávka 11,- Kč, oběd 30,- Kč, svačina 10,- Kč

 

Polodenní – 41,- Kč :   přesnídávka 11,- Kč, oběd 30,- Kč 

 

Podrobněji Vnitřní předpis o cenách stravného ve školní jídelně ZŠ Újezd.

Rodiče mají možnost platby stravného převodem na účet. Ti rodiče, kteří si závazně zvolí tuto možnost, dostanou podklady k platbě /variabilní symbol, specifický symbol/, částka k uhrazení bude vyvěšena v mateřské škole.

 

Do konce měsíce září musí být uhrazena záloha 500,- Kč, která bude vyúčtována na konci docházky do mateřské školy.

 

Platba hotovostí bude hrazena opět v kanceláři školní kuchyně u paní Vyvlečkové v daných termínech buď 1. a 2. den v měsíci, nebo 13. a 14. den v měsíci.

 

Opakované neuhrazení nebo opožděná úhrada těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb.,školský zákon,§35, odst.1d).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečné ustanovení:

 

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy.

 

 

 

 

      Platí ode dne 1.9.2022                                                       

 

 

Školní řád vytvořila Martina Šimáková, zástupce ředitele pro MŠ .                                                                                                                

 

 

 

 

Potvrzuje   Mgr.Eva Janošová, ředitelka školy.